KHẢO THÍ

  • Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi

    - Quá trình xây dựng ngân hàng đề thi phải được tiến hành đúng quy trình, tuân thủ những qui định của Nhà nước và các qui chế có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. - Ngân hàng đề thi phải có số đề thi hoặc câu hỏi thi phù hợp nội dung chương trình giảng dạy và không nằm ngoài những kiến thức cơ bản ở trình độ đại học mà thí sinh đã được trang bị. - Ngân hàng đề thi được bổ sung và cập nhật theo từng năm. - Ngân hàng đề thi phải được bảo mật theo quy định của Nhà nước.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội