Khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69-B03, K69-B06 năm học 2018-2020

  15:23 21/08/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3906

  Chiều ngày 20/8/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69-B03, K69-B06 năm học 2018-2020.

  Dự Lễ khai giảng, có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, các đơn vị trực thuộc Học viện cùng các thầy cô giáo và toàn thể học viên.

             PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

  Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng, đặc biệt là trong tình hình mới, đất nước ta đang rất cần đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có phẩm chất chính trị, trình độ lý luận và năng lực công tác, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong bối cảnh đó, việc học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong. Với vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý phục vụ hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo tin tưởng, các đồng chí học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung các cơ quan trung ương K69-B03 và K69-B06 sẽ đoàn kết, đồng lòng xây dựng hai tập thể lớp hình mẫu về kỷ cương, hiệu quả trong học tập và rèn luyện. 

  Chương trình đào tạo lớp 
  cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung các cơ quan trung ương K69-B03; K69-B06 khóa học 2018-2020 kéo dài 18 tháng với 4 khối kiến thức chính, gồm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo thực tế; các chuyên đề đặc thù và bổ trợ. 

  Tin, ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội