ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

 • Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Dũng: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài luận án: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Chuyên ngành: Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam; Mã số: 62 31 23 01 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Dũng Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Văn Biều; 2. TS Đặng Đình Phú Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Phạm Văn Chiến: Những kết luận mới của luận án

  Đề tài: Đầu tư của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở vùng Đồng bằng sông Hồng Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị , Mã số: 62 31 01 01 Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Chiến Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Nguyễn Khắc Thanh Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Doãn Thị Chín: Tóm tắt những kết luận mới của lán

  Đề tài: Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đạo đức người phụ nữ ở nông thôn Việt Nam hiện nay.Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS Mã số: 62 22 80 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Doãn Thị Chín Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS, TS Nguyễn Thế Kiệt; TS Dương Minh Đức Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Nguyễn Kim Thài: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài luận án: Năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62 34 01 01 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Thài Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Ngô Quang Minh Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Trần Thị Vui: Tóm tắt những điểm mới của luận mới

  Đề tài: Quá trình đổi mới chính sách của Đảng đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 1986 đến năm 2009 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 62 22 56 01 Nghiên cứu sinh: Trần Thị Vui Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Nguyễn Trọng Phúc - PGS,TS Vũ Quang Vinh Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội