ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

 • Nghiên cứu sinh Lê Minh Tuynh: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài: Quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với phát triển kinh tế ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Chuyên ngành : Kinh tế chính trị ; Mã số: 62 31 01 01 Nghiên cứu sinh: Lê Minh Tuynh Người hướng dẫn khoa học: GS,TS Nguyễn Đình Kháng Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Phan Thị Hồng Duyên: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Tên luận án: Vấn đề giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên Việt Nam hiện nay.Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Mã số: 62 22 80 05Nghiên cứu sinh: Phan Thị Hồng Duyên Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS, TS Trần Sỹ Phán 2. PGS, TSKH Lương Đình Hải Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Sủnthon Xaynha chắc: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 62.31.23.01 Nghiên cứu sinh: Sủnthon Xaynha chắc Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS,TS Trương Thị Thông, 2. PGS,TS Nguyễn Hoàng Giáp Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hiền: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay.Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật; Mã số: 62 38 01 01 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Hiền Người hướng dẫn khoa học: GS, TS Võ Khánh Vinh Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Nghiên cứu sinh Ngô Thị Lan Anh:Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài: Ảnh hưởng của “Tâm” trong Phật giáo đối với đời sống đạo đức ở nước ta hiện nay Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử; Mã số: 62 22 80 05; Nghiên cứu sinh: Ngô Thị Lan Anh; Người hướng dẫn khoa học: GS, TS Nguyễn Hùng Hậu - TS Vũ Minh Tuyên; Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Trần Thị Như Quỳnh: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài luận án: Công nhân trí thức ở Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học Nghiên cứu sinh: Trần Thị Như Quỳnh Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Văn Oánh ; 2. PGS.TS. Đỗ Thị Thạch Cở sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoàng Lan: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài luận án: Hiệu quả pháp luật phòng, chống ma túy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ở Việt Nam Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số: 62 38 01 01Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Lan Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Minh Đức và PGS, TS Trần Minh Thư Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội