ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

  • Nghiên cứu sinh Phon Chay Khăm Bun My: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Tên đề tài luận án: Vai trò của Quân đội nhân dân Lào trong đấu tranh chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 62 22 85 01 Họ tên NCS: Phon Chay Khăm Bun My Người hướng dẫn khoa học: 1. GS, TS Trịnh Quốc Tuấn  2. TS Mẫn Văn Mai

  • Nghiên cứu sinh Chăn Sy Seng Sôm Phu: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Đề tài: Chất lượng công tác kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Đảng và Nhà nước cấp tỉnh ở các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay. Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số : 62 31 23 01 Họ và tên nghiên cứu sinh : Chăn Sy Seng Sôm Phu Người hướng dẫn khoa học: T.S Đặng Đình Phú T.S Lê Văn Giảng Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  • nghiên cứu sinh Vilayvong Butdakham: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Đề tài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62 34 01 01; Nghiên cứu sinh: Vilayvong Butdakham; Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Ngô Quang Minh; Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội