ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

 • Nghiên cứu sinh Lê Mạnh Hùng: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài luận án: Phát triển hợp tác xã thương mại dịch vụ trong hội nhập kinh tế quốc tế Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62 34 01 01 Nghiên cứu sinh: Lê Mạnh Hùng Người hướng dẫn khoa học: TS Đặng Ngọc Lợi - TS Phan Trung Chính Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Lê Thị Tình: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1986 đến năm 2006 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 62 22 56 01; Nghiên cứu sinh: Lê Thị Tình; Người hướng dẫn khoa học: - PGS, TS Nguyễn Hữu Cát; - PGS, TS Phùng Đức Thắng Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thiện: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Tên luận án: Vai trò của cán bộ chủ chốt cấp xã trong việc phát huy nhân tố con người ở nông thôn Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS; Mã số: 62 22 80 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Thiện Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Vũ Trọng Dung - PGS, TS Trần Sĩ Phán Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hường: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài luận án: Giai cấp công nhân - giai cấp tiên phong trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 62 22 85 01 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hường Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Văn Oánh Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh: Lê Nhị Hòa: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên từ năm 1996 đến năm 2006Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 62 22 56 01; Nghiên cứu sinh: Lê Nhị Hòa; Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Trương Minh Dục - PGS,TS Nguyễn Hữu Cát; Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 • Nghiên cứu sinh Tào Thị Quyên: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài: Cơ chế bảo vệ Hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Mã số: 62.38.01.01 Nghiên cứu sinh: Tào Thị Quyên - Khóa 24; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Minh Tâm; Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội