ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

  • Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Bình: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    - Tên đề tài: Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật;  Mã số: 62 38 01 01; - Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Bình; - Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Trịnh Đức Thảo;- Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  • Thời gian bảo vệ luận án tiễn sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thanh Tú

    Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghên cứu sinh Đinh Thanh Tú về đề tài: “Quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Cộng hoà Indonesia (1967 – 1998)”; Chuyên ngành: Lịch sử Phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; Mã số: 62 22 52 01; Thời gian: 14 giờ 00, ngày 11 tháng 8 năm 2010.

  • Nghiên cứu sinh Phạm Văn Mợ: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Mợi Đề tài: Giải pháp phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở Hải Phòng phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá Chuyên ngành: Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 01 01 Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học:TS. Nguyễn Văn Sáu - TS. Phạm Văn Sáng

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội