ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

  • Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Sơn: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Đề tài luận án: Quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc Việt Nam thời kỳ đổi mới Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 62 22 85 01; Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Sơn; Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Quốc Phẩm; Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

  • Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Bình: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    - Tên đề tài: Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật;  Mã số: 62 38 01 01; - Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Bình; - Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Trịnh Đức Thảo;- Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội