ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

  • Nghiên cứu sinh Uông Minh Long : Tóm tắt bằng tiếng Việt, tiếng Anh những kết luận mới của luận án

    Đề tài: Quá trình bảo vệ, củng cố độc lập dân tộc của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên lĩnh vực đối ngoại từ năm 1975 đên 2010 Chuyên ngành: Lịch sử phong trào Cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; Mã số: 62.22.52.01 Nghiên cứu sinh: Uông Minh Long Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS,TS Nguyễn Thị Quế 2. PGS,TS Nguyễn Hoàng Giáp Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội