ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

  • Nghiên cứu sinh Phạm Văn Mợ: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Mợi Đề tài: Giải pháp phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở Hải Phòng phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá Chuyên ngành: Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 01 01 Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học:TS. Nguyễn Văn Sáu - TS. Phạm Văn Sáng

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội