ĐÀO TẠO

  • Khai giảng Lớp tập huấn “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện”

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2020, sáng ngày 21/9/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện” năm 2020 cho cán bộ làm công tác thông tin – tư liệu – thư viện trong hệ thống Học viện và một số trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.