Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018

  08:38 03/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2343

  Sáng ngày 30/11/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ giảng viên thuộc hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường đào tạo, bồi dưỡng bộ ngành.

  Dự Lễ bế giảng có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị; Vụ Tổ chức - Cán bộ; Văn phòng Học viện và toàn thể học viên.

  Sau 4 ngày học tập, nghiên cứu, Lớp bồi dưỡng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh đã hoàn thành chương trình, mục tiêu đặt ra. Qua khóa bồi dưỡng, học viên tham dự đã  được bổ sung, cập nhật được những thành tựu nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh, được lĩnh hội, nâng cao trình độ chuyên môn qua các chuyên đề về phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng phong cách lãnh đạo của người cán bộ hiện nay; tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đặc biệt là những nội dung sáng tạo; những nghiên cứu mới về Nhật ký trong tù với cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; và những chuyên đề mang tính thời sự hiện nay như đổi mới tư duy lý luận, hệ tiêu chí kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

                                       PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu bế giảng lớp học

  Phát biểu bế giảng lớp tập huấn PGS,TS Nguyễn Viết Thảo cho rằng Lớp học là diễn đàn khoa học để các giảng viên và các học viên trao đổi, chia sẻ những thành quả nghiên cứu, thảo luận về một số nội dung nổi bật trong quá trình giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường đào tạo, bồi dưỡng bộ ngành. Đây cũng là dịp thuận lợi để mỗi học viên học tập, thấm nhuần và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với vinh dự, trách nhiệm là người giảng viên giảng dạy và nghiên cứu về tư tưởng, sự nghiệp của Người, góp phần thiết thực vào việc khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Để khóa học phát huy hiệu quả trong thực tiễn, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo đề nghị các đồng chí học viên tích cực vận dụng những kiến thức mới tiếp thu vào các bài giảng cho các đối tượng đào tạo; tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để hoàn thành tốt công việc giảng dạy, nghiên cứu tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần tạo ra những bước phát triển mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy - học tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn bộ hệ thống./.

  Tác giả: Mạnh Thắng