Khai giảng Lớp bồi dưỡng Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ nhất, năm 2019)

  09:15 04/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 636

  Ngày 4/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ nhất) năm 2019. Dự Lễ khai giảng có GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các vụ, viện, đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng toàn thể học viên.

  GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu khai giảng

  Lớp bồi dưỡng phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng; trang bị kỹ năng xử lý khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn.

  Phát biểu khai giảng, GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, vừa có đức, có tài để đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  Trước yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu của các địa phương, đơn vị trong cả nước, việc tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế là rất cần thiết, là công việc thường xuyên và là trách nhiệm của các cấp ủy trong đó vai trò tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp huyện.

  Để lớp học thành công, đồng chí Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị Ban Chỉ đạo, các đồng chí quản lý lớp đảm bảo công tác tổ chức, quản lý lớp học một cách tốt nhất. Cùng với đó, mỗi học viên cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ thời gian học tập, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm, phục vụ tốt cho công việc của mình sau khi hoàn thành lớp.

  Trong chương trình học, học viên sẽ được học 9 chuyên đề và nghiên cứu thực tế tại 1 địa phương./.

  Tác giả: Mạnh Thắng