ĐÀO TẠO

  • nghiên cứu sinh Vilayvong Butdakham: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Đề tài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62 34 01 01; Nghiên cứu sinh: Vilayvong Butdakham; Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Ngô Quang Minh; Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.