ĐÀO TẠO

 • Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Thiện: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Tên luận án: Nguồn nhân lực là quân nhân xuất ngũ trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế chính trị; Mã số:   62 31 01 01 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Thiện Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Khắc Thanh - PGS, TS Trần Trung Tín Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Ngiên cứu sinh Đặng Mạnh Trung: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Tên luận án: Công tác vận động đồng bào Công giáo của Đảng bộ một số tỉnh ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1986 đến năm 2006; Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; mã số: 62 22 56 01; Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Mạnh Trung; Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc -  TS Hồ Thị Tố Lương.

 • Nghiên cứu sinh Phan Mạnh Toàn: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài: Ảnh hưởng của Nhân, Lễ trong Nho giáo đối với đời sống đạo đức ở Việt Nam hiện nay. Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS  Mã số: 62 22 80 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Mạnh Toàn Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: GS, TS Nguyễn Hùng Hậu Người hướng dẫn khoa học thứ hai: TS Nguyễn Đức Diện

 • Nghiên cứu sinh Nguyễn Nam Hà: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Tên đề tài: Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và nước và pháp luật;Mã số: 62 38 01 01 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Nam Hà Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Văn Mạnh.

 • Nghiên cứu sinh Ngô Thị Thu Ngà: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Đề tài: Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng đạo đức mới cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay. Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS Mã số: 62 22 80 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Thu Ngà Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS,TS Nguyễn Thế Kiệt Người hướng dẫn khoa học thứ hai: TS Phạm Thái Bình.

 • Nghiên cứu sinh Phon Chay Khăm Bun My: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

  Tên đề tài luận án: Vai trò của Quân đội nhân dân Lào trong đấu tranh chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 62 22 85 01 Họ tên NCS: Phon Chay Khăm Bun My Người hướng dẫn khoa học: 1. GS, TS Trịnh Quốc Tuấn  2. TS Mẫn Văn Mai