ĐÀO TẠO

  • Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoàng Lan: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Đề tài luận án: Hiệu quả pháp luật phòng, chống ma túy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp ở Việt Nam Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số: 62 38 01 01Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Lan Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Minh Đức và PGS, TS Trần Minh Thư Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

  • Nghiên cứu sinh Dương Thị Huệ: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Đề tài: Hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào về đào tạo cán bộ trong hệ thống chính trị từ 1986 đến 2006. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 62 22 56 01; Nghiên cứu sinh: Dương Thị Huệ; Người hướng dẫn khoa học: GS,TS Trịnh Nhu; Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

  • Nghiên cứu sinh Bùi Thị Kim Hậu: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Đề tài: Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 62 22 85 01; Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Kim Hậu; Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Phan Thanh Khôi; PGS, TS Dương Văn Sao; Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.