ĐÀO TẠO

  • Nghiên cứu sinh Phon Chay Khăm Bun My: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Tên đề tài luận án: Vai trò của Quân đội nhân dân Lào trong đấu tranh chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 62 22 85 01 Họ tên NCS: Phon Chay Khăm Bun My Người hướng dẫn khoa học: 1. GS, TS Trịnh Quốc Tuấn  2. TS Mẫn Văn Mai

  • Về việc lấy phiếu thăm dò bài giảng

    Để việc lấy phiếu thăm dò bài giảng được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả theo Kế hoạch tổng thể số 20/KH-HVCT-HCQG ngày 26-8-2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính về hoạt động thi đua - khen thưởng năm học 2010-2011. Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các Học viện trực thuộc, các đơn vị giảng dạy tại Trung tâm Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các lớp thuộc hệ tập trung, tại chức của Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc quán triệt các nội dung.