ĐÀO TẠO

  • Lớp bồi dưỡng về công tác văn thư – lưu trữ

    Thực hiện Kế hoạch công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019, từ ngày 04-08/06/2019, Văn phòng Học viện phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị liên quan mở Lớp bồi dưỡng về công tác văn thư – lưu trữ.

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019

    Sáng ngày 11/6/2019, thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng năm 2019, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 nhằm cung cấp cho các đồng chí cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp những văn bản mới nhất của Đảng trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

  • Khai giảng Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2019

    Sáng 10/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2019 dành cho các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.