ĐÀO TẠO

  • Danh sách thí sinh đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Danh sách thí sinh đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020. Chi tiết liên hệ: Bộ phân đào tạo Sau đại học, Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827758 - 024.62827223.