Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất: 30/5/2009 Sau khi xét duyệt hồ sơ Học viện sẽ thông báo kế hoạch ôn tập và thi, các môn thi cho từng đối tượng và chuyên ngành.

Danh mục tên luận văn lớp cao học không tập trung Tây Bắc bộ chuyên ngành Xây dựng Đảng

Căn cứ điều 7 Quy chế kiểm tra, thi, viết luận văn và công nhận tốt nghiệp, giám đốc Học viện đã phê duyệt tờ trình số 49/QLĐT của Vụ Quản lý đào tạo, ngày 12-02-2009 về môn thi tốt nghiệp các lớp ...

Danh mục đề tài luận văn cao học không tập trung Tây Bắc Bộ và giảng viên hướng dẫn

Thời gian nộp hồ sơ: nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị gửi công văn và hồ sơ về Học viện trước ngày 15-5-2009. Nơi tiếp nhận hồ sơ:Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị – Hành chính quốc ...

Hệ tập trung: + Trung tâm Học viện: 10 lớp + Học viện Chính trị–Hành chính khu vực I:  14 lớp + Học viện Chính trị–Hành chính khu vực II: 16 lớp + Học viện Chính trị–Hành chính khu vực III:10 ...

Ngày 31/01/2007, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học về hệ thống Quy chế đào tạo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, lãnh đạo ...