Hệ tập trung: + Trung tâm Học viện: 10 lớp + Học viện Chính trị–Hành chính khu vực I:  14 lớp + Học viện Chính trị–Hành chính khu vực II: 16 lớp + Học viện Chính trị–Hành chính khu vực III:10 ...

Ngày 31/01/2007, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học về hệ thống Quy chế đào tạo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, lãnh đạo ...