Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh - đối tượng 2

  09:33 08/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3042

  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiều ngày 7/8/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 2 là lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự Lễ khai giảng có Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng; PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc hai Học viện; cùng toàn thể học viên.

  Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng khẳng định: Xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là vấn đề có tính quy luật, là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ với nhau.

  Ý thức được yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, những năm qua, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng luôn chú trọng điều chỉnh, bổ sung, cập nhật khung chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ đối tượng 2; đảm bảo cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, những kiến thức cơ bản và nâng cao, gắn sát với công tác quốc phòng và an ninh ở các ban, bộ, ngành Trung ương.

  Quá trình học tập học viên sẽ được nghiên cứu 14 chuyên đề, bao gồm: Những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia trong tình hình mới, v.v..

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an ninh, quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, giảng viên Học viện. Để đáp ứng mục tiêu, đồng chí yêu cầu mỗi học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, trao đổi làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng và an ninh. Qua đó, thống nhất nhận thức, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đề cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch và phòng, chống có hiệu quả những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

                                  Các đồng chí đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với học viên lớp bồi dưỡng

   

  Tác giả: BBT&Mạnh Thắng