Nghiệm thu giáo trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở hệ Trung cấp Lý luận chính trị)

  17:33 08/02/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2448

  Thực hiện kế hoạch xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp Lý luận chính trị), ngày 05/02/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp các Hội đồng nghiệm thu giáo trình hệ Trung cấp lý luận chính trị.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu các học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

  PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu các học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; Quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Kiến thức bổ trợ.

  Tham dự Hội nghị nghiệm thu có Ban Chủ nhiệm Đề án “Đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị)”, các chủ biên giáo trình, ban thư ký và cán bộ, viên chức Vụ Các trường chính trị.

  PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện,
  Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Hội nghị

  Tại các hội đồng, sau khi nghe PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm Đề án “Đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở" báo cáo quá trình biên soạn giáo trình, thành viên các Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá bản thảo giáo trình. Các Hội đồng đều đánh giá cao sự biên soạn công phu của Ban Chủ nhiệm và các tác giả, bộ giáo trình đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án “Đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở" đặt ra. Trên cơ sở đó, các Hội đồng nghiệm thu thống nhất kết luận đồng ý nghiệm thu bộ giáo trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị); đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề án và các chủ biên của từng học phần nghiêm túc tiếp thu các đánh giá, nhận xét, góp ý của Hội đồng nghiệm thu để hoàn thiện sản phẩm trước khi xuất bản.

  Thời gian tới, Ban Chủ nhiệm Đề án cùng các chủ biên tiếp tục hoàn thiện bản thảo giáo trình theo kết luận của Hội đồng, sau đó tổ chức toạ đàm lấy ý kiến các trường chính trị cấp tỉnh trước khi trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định xuất bản./.

  Tác giả: Tống Trần Hà, Vụ CTCT