Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi

  09:05 19/03/2012

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2792

  - Quá trình xây dựng ngân hàng đề thi phải được tiến hành đúng quy trình, tuân thủ những qui định của Nhà nước và các qui chế có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. - Ngân hàng đề thi phải có số đề thi hoặc câu hỏi thi phù hợp nội dung chương trình giảng dạy và không nằm ngoài những kiến thức cơ bản ở trình độ đại học mà thí sinh đã được trang bị. - Ngân hàng đề thi được bổ sung và cập nhật theo từng năm. - Ngân hàng đề thi phải được bảo mật theo quy định của Nhà nước.

                             HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

                            QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
   

                                     Số:  06 /KH-HVCT-HCQG 

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   

                                               Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2012

                                                                                                                                                         

  KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI

   ( Dành cho thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2012)

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

              1. Mục đích

              Xây dựng ngân hàng đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác trong đánh giá năng lực của thí sinh, phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

              2. Yêu cầu

  - Quá trình xây dựng ngân hàng đề thi phải được tiến hành đúng quy trình, tuân thủ những qui định của Nhà nước và các qui chế có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

              - Ngân hàng đề thi phải có số đề thi hoặc câu hỏi thi phù hợp nội dung chương trình  giảng dạy và không nằm ngoài những kiến thức cơ bản ở trình độ đại học mà thí sinh đã được trang bị.

              - Ngân hàng đề thi được bổ sung và cập nhật theo từng năm.

              - Ngân hàng đề thi phải được bảo mật theo quy định của Nhà nước.

              3. Đối tượng và phạm vi áp dụng

              Ngân hàng đề thi sử dụng trong các kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành đang đào tạo tại Trung tâm Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với hình thức thi viết.

  4. Hệ thống các môn thi

  Mỗi chuyên ngành có 03 môn thi bao gồm: Môn cơ bản, môn cơ sở và môn ngoại ngữ. (Danh mục các môn thi cụ thể do Giám đốc Học viện quyết định)

  5.  Số lượng ngân hàng đề thi, số lượng câu hỏi thi cho 1 đề thi

  + Số lượng ngân hàng đề thi: Mỗi một môn thi sẽ thành lập một ngân hàng đề thi của môn đó. Số lượng môn thi được quy định trong các qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  + Số lượng câu hỏi thi cho 1 đề thi: có ít nhất 2 câu hỏi thi cho 1 đề thi cùng đáp án tương ứng cho mỗi đề thi.

  6. Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi và quản lý ngân hàng đề thi

  Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi và quản lý ngân hàng đề thi được cụ thể hóa trong hướng dẫn kèm theo kế hoạch này.

  II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

  - Từ ngày 15/02/2012 đến ngày 15/3/2012, soạn thảo, ban hành kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi và hướng dẫn chi tiết thực hiện kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi.

  - Từ ngày 15/3/2012 đến ngày 01/6/2012, xây dựng ngân hàng đề thi.

  - Từ ngày 01/6/2012 đến ngày 15/6/2012, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo trình Giám đốc Học viện ra quyết định phê duyệt ngân hàng đề thi.

  - Từ ngày 15/6/2012, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo lưu giữ, quản lý ngân hàng đề thi theo quy định.

  III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  Kinh phí thực hiện việc xây dựng Ngân hàng đề thi được lấy từ ngân sách chi sự nghiệp của Học viện.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

              - Giám đốc Học viện chỉ đạo quá trình xây dựng ngân hàng đề thi, phê duyệt ngân hàng đề thi và giao Giám đốc Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo quản lý theo quy định.

  - Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy chịu trách nhiệm tổ chức  xây dựng đề thi và đáp án, thẩm định đề thi và đáp án, bàn giao cho Giám đốc Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo theo kế hoạch.

              - Giám đốc Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện triển khai thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết; chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý ngân hàng đề thi, giao đề thi và đáp án cho Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hoặc người được Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ủy quyền trong quá trình thi theo quy định hiện hành; xây dựng kế hoạch kinh phí trình Giám đốc Học viện phê duyệt và làm đầu mối để thanh quyết toán cho các đơn vị tham gia xây dựng ngân hàng đề thi.

              - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Chánh Văn phòng Học viện, Chánh Thanh tra và thủ trưởng các đơn vị chức năng của Học viện chịu trách nhiệm phối hợp cùng Giám đốc Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo thực hiện kế hoạch.

   

   

   

   

   

   

  Nguồn: Kim Tôn, Trung tâm Khảo thí

  KT.GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)

  Trương Thị Thông

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội