MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 12-2018

  10:16 04/01/2019

  MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 12-2018

  ---------------------------------------

  Nghiên cứu - Phát triển lý luận

  3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Một chỉ dẫn quý báu về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và chống chủ nghĩa cá nhân

  7.       MẠCH QUANG THẮNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

  13.     PHAN VĂN RÂN - NGÔ CHÍ NGUYỆN: Chủ nghĩa dân tộc và những sắc thái của nó trong thế giới ngày nay

  19.     HỒ TRỌNG HOÀI: Mối quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy trong các nền chính trị

  24.     NGUYỄN AN NINH: Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân - Giá trị bền vững và một số vấn đề cần bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay

  31.     NGUYỄN QUANG BÌNH: Trách nhiệm nêu gương trong tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  37.     NGUYỄN BÁ CHUNG: Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị

  Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  42.     NGUYỄN MINH PHƯƠNG: Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay 

  49.     NGUYỄN HOA MAI: Quan niệm quốc tế về vị thế nhà giáo và nâng cao vị thế nhà giáo ở Việt Nam 

  Nhân vật - Sự kiện

  55.     TRẦN THỊ HUYỀN: Đồng chí Ngô Gia Tự -Tấm gương cao đẹp của người cộng sản

  Thực tiễn - Kinh nghiệm

  60.     NGUYỄN MINH TRÍ: Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

  66.     ĐỖ VĂN QUÂN: Các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

  71.     HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý tiểu nông đến quá trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

  Diễn đàn

  78.     TỐNG ĐỨC THẢO - TRẦN MAI HÙNG: Chủ nghĩa cá nhân trong tư tưởng phương Tây cận, hiện đại và những ảnh hưởng tới đời sống xã hội

  84.     ĐÀO THỊ NGUYỆT HẰNG: Nhận diện ngoại giao kinh tế trong quan hệ quốc tế

  Quốc tế

  91.     PHU VÔNG OUN KHĂM SẺN: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

  96.     CẦM THỊ LAI: Kinh nghiệm từ sách lược phòng, chống tham nhũng của Trung Quốc

  102.   NGUYỄN THỊ THÚY: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế những năm đầu thế kỷ XXI

  109.   NGUYỄN DIỆU HƯƠNG: Sự tham gia hoạch định chính sách công thông qua mạng Internet của công dân ở Trung Quốc hiện nay

  114.   QUÁCH THỊ HUỆ: Ấn Độ và các đại chiến lược ở châu Á - Thái Bình Dương

  120.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

  122.   TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2018

   

   

  Author: boecntt