MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 12-2018 -1

  10:16 04/01/2019

  MỤC LỤC TẠP CHÍ HỒ CHÍ MINH HỌC, SỐ 3- 2018

  -------------------

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  3.       MẠCH QUANG THẮNG - NGUYỄN THỊ HẠNH: Giá trị trường tồn trong chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh

  9.       NGUYỄN THỊ NGÂN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và quan hệ dân tộc

  16.     NGUYỄN XUÂN TRUNG: Tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ

  22.     NGUYỄN THỊ THANH TÙNG: Cách mạng Tháng Mười Nga qua các tác phẩm của Hồ Chí Minh

  28.     HÀ SƠN THÁI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính đảng của báo chí cách mạng Việt Nam

  32.     NGUYỄN HUY ĐẠI: Đặc điểm nổi bật của phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh

  TIỂU SỬ HỒ CHÍ MINH

  38.     NGUYỄN THỊ XUÂN: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công trình thủy lợi Bắc - Hưng - Hải

  HỌC TẬP, VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN DI SẢN HỒ CHÍ MINH

  45.     NGUYỄN THỊ KIM DUNG: Một số kinh nghiệm rút ra qua hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm 1945 - 1946

  52.     NGUYỄN QUANG BÌNH: Phát huy tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  TIỂU SỬ, SỰ NGHIỆP CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

  57.     NGUYỄN XUÂN THẮNG: Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam

  62.     TRẦN MINH TRƯỞNG: Bác Hồ và Bác Tôn - tình bạn chiến đấu thân thiết, cao cả, thủy chung

  NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, XUYÊN TẠC

  68.     NGUYỄN TÙNG LÂM - NGUYỄN THỊ KHANH: Cần hiểu đúng về chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  TRAO ĐỔI

  73.     NGUYỄN THỊ NGỌC HOA - BÙI THỊ LONG: Giá trị nổi bật trong tư tưởng pháp quyền Hồ Chí Minh

  80.     ĐỖ VĂN TRUNG: Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới ở Việt Nam

  85.     ĐÀO ĐÌNH TUẤN: Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh

            THÔNG TIN - TƯ LIỆU

  92.     NIKOLAI KUKOBA: Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam

  94.     Lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phiên họp thông qua Hiến pháp Việt Nam (ngày 10-11-1946)

  95.     TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

  Author: boecntt