Các học viện trực thuộc

25/10/2022 08:49:00

Danh sách 05 học viện trực thuộc:

  • HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

  • HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

  • HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

  • HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV

  • HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

  • CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Tác giả: HVCTQG