CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 • VIỆN QUYỀN CON NGƯỜI

  Địa chỉ liên hệ: Viện Quyền con người, nhà A2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyền Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại Văn phòng : 04.62827386; Fax.: 62827486;

 • VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC

  Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin khoa học, nhà A8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 024.62827525; Fax: 04.62827525

 • VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

  Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại trực: nội bộ 8105, cơ quan 024.62827105.

 • VỤ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

  Địa chỉ: Tầng 7 - Nhà 17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 04.6282.7211. Fax: 04.6282.7325

 • VỤ QUẢN LÝ KHOA HỌC

  Địa chỉ: Tầng 10, nhà A17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, địa chỉ: 135 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Điện thoại văn phòng: 0462827246; Fax: 04 62827258

 • VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

  Địa chỉ: Tầng 6, Nhà A17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 04.6282.7158. Fax: 04.6282.7145; Email: vukehoachtaichinh@npa.org.vn

 • VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

  Vụ Hợp tác quốc tế, tầng 7 nhà A17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại Văn phòng: 04. 62827165. Số fax: 04.62827164

 • BAN THANH TRA

  Địa chỉ liên hệ: Ban Thanh tra, Nhà a17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135, Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại văn phòng: 0462.827.268. Fax: 0462.827.359

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội