CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  • VIỆN TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG

    Địa chỉ liên hệ: Nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.62827097

  • VIỆN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

    Địa chỉ liên hệ: Nhà A1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. - Điện thoại văn phòng: 04.62827381 - Fax: 024.62827382

  • VIỆN HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC LÃNH TỤ CỦA ĐẢNG

    Địa chỉ liên hệ: Nhà A4, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắn - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 04.62827452

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội