CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 • VIỆN KINH TẾ

  Địa chỉ: Viện Kinh tế, nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng : 04.62827469

 • VIỆN XÃ HỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

  Địa chỉ liên hệ: Viện Xã hội học và Phát triển, nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Đường Nguyền Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827407

 • VIỆN TRIẾT HỌC

  Địa chỉ liên hệ: Nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827470

 • VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ

  Địa chỉ: Viện Quan hệ quốc tế, Nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng : 04.62827418.

 • VIỆN CHÍNH TRỊ HỌC

  Địa chỉ liên hệ: Viện Chính trị học, nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.62827805

 • VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  Địa chỉ liên hệ: Viện Nhà nước và Pháp luật, nhà A1-A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 024.62827366

 • VIỆN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

  Địa chỉ liên hệ: Viện Văn hóa và phát triển, Nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 024.62827400

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội