VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC

  16:40 28/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1032

  Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin khoa học, nhà A8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 024.62827525; Fax: 04.62827525

  I. Cơ cấu, tổ chức bộ  máy, biên chế của Viện Thông tin khoa học

  - Ban lãnh đạo, gồm 03 đồng chí:
  + PGS,TS Nguyễn Duy Bắc - Viện trưởng
  + TS Nguyễn Mạnh Hải - Phó Viện trưởng
  + PGS,TS Nguyễn Hữu Thắng - Phó Viện trưởng

  - Cán bộ, công chức của Viện Thông tin khoa học gồm: 59 cán bộ.


  - Viện Thông tin khoa học gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

  1. Thư viện.
  2. Phòng Khai thác và phổ biến thông tin.
  3. Phòng Quản trị mạng.
  4. Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị.
  5. Bản tin Những vấn đề lý luận (Phục vụ lãnh đạo).
  6. Phòng Hành chính - Tổng hợp.


  II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện Thông tin khoa học

  * Vị trí, chức năng

  Viện Thông tin khoa học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Thông tin khoa học thực hiện các chức năng: Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin khoa học, tư liệu, thư viện phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và công tác nghiên cứu khoa học của Học viện; làm đầu mối nghiệp vụ thông tin, tư liệu, thư viện của toàn Học viện; dịch vụ thông tin khoa học.

  *Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển, ứng dụng các sản phẩm thông tin khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện:

  1. Nghiên cứu, biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm định kỳ: Bản tin Thông tin những vấn đề lý luận (phục vụ lãnh đạo); Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị; các bản tin chuyên ngành thông tin - thư viện.
  2. Nghiên cứu, biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành các loại ấn phẩm khác: Sách chuyên đề, sách tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện.

  2. Tổ chức bổ sung, phân loại, xử lý, quản lý nguồn tài nguyên thông tin tiếng Việt và tiếng nước ngoài, với các loại hình khác nhau (dạng giấy, dạng số, microfilm, băng ghi âm, băng ghi hình,....) theo quy định của Nhà nước và Học viện.

  3. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình nghiệp vụ; tổ chức, quản lý thư viện điện tử; xây dựng và phát triển thư viện số; xây dựng, quản lý cổng thông tin thư viện của Học viện.

  4. Tổ chức bổ sung, xử lý phát hành các loại sách, báo, tạp chí, bản tin, tài liệu học tập, nghiên cứu, giảng dạy.

  5. Lựa chọn, thẩm định, biên dịch, xuất bản các tài liệu nước ngoài phục vụ yêu cầu công tác của Học viện.

  6. Nghiên cứu khoa học về thông tin, thư viện, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản; khoa học lý luận chính trị và các khoa học xã hội nhân văn phục vụ cho việc tổ chức, quản lý, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin khoa học của Học viện.

  7. Hợp tác với các tổ chức trong nước và ngoài nước trên lĩnh vực thông tin khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  8. Tổ chức các dịch vụ thông tin theo quy định của Nhà nước, của Học viện, của ngành.

  9. Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác thông tin thư viện trong Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn các đối tượng dùng tin.

  10. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  11.
  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Thành tích, khen thưởng
  - Tập thể:
  + Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2004)
  + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2001)

  IV. Địa chỉ liên hệ

  - Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Điện thoại Văn phòng: 04.62827525
  - Fax: 04.62827525

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội