VIỆN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

  16:42 28/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3045

  Địa chỉ liên hệ: Viện Văn hóa và phát triển, Nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 024.62827400

  I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện Văn hóa và phát triển


  - Ban lãnh đạo Viện Văn hóa và phát triển hiện nay có:

  + PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng

  + PGS,TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng

  - Cán bộ, công chức của Viện Văn hóa và phát triển có 20 người gồm: 04 PGS,TS; 05 Tiến sĩ; 07 Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh; 03 Cử nhân.

  II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện Văn hóa và phát triển

  * Vị trí, chức năng

  Viện Văn hóa và Phát triển là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Văn hóa và Phát triển thực hiện các chức năng: Giảng dạy về lĩnh vực văn hóa và phát triển trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm; nghiên cứu các vấn đề về văn hóa và phát triển phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  * Nhiệm vụ

  1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

  b) Đào tạo sau đại học về chuyên ngành văn hóa học, quản lý văn hóa, mỹ học.

  c) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành về lĩnh vực văn hóa.

  2. Về nghiên cứu khoa học

  a) Nghiên cứu các vấn đề về lĩnh vực văn hóa nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành văn hóa học, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.

  b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về lĩnh vực văn hóa và phát triển.

  c) Phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về văn hóa.

  3. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về văn hóa và phát triển trên bản tin khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  4. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về văn hóa và phát triển.

  5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu về văn hóa và phát triển cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, đào tạo về văn hóa và phát triển theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.


  III. Thành tích, khen thưởng

  - Tập thể:

  + Huân chương Lao động Hạng Ba (1999)

  + Huân chương Lao động Hạng Nhì ( 2004)

  + Huân chương Lao động Hạng Nhất ( 2009)

  + Huân chương Độc lập Hạng Ba (2014)

  + Nhiều Bằng khen của Học viện

  - Cá nhân:

  + 01 Huân chương Lao động Hạng Nhất

  + 02 Huân chương Lao động Hạng Nhì

  + 01 Huân chương Lao động Hạng Ba

  + 09 Huân chương vì sự nghiệp giáo dục

  + 02 Bằng khen của Chính phủ

  + 02 Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ

  IV. Địa chỉ liên hệ

  - Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  - Điện thoại Văn phòng:  024.62827400

  - Email: vanhoa@npa.org.vn

   

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội