VIỆN XÃ HỘI HỌC

  16:46 30/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6327

  Địa chỉ liên hệ: Viện Xã hội học, nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Đường Nguyền Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827407


                                                     Viện Xã hội học, tháng 5/2014

                                                      Viện Xã hội học 22/6/2009


   

  I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện

  - Ban lãnh đạo Viện gồm:

  + PGS,TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng
     
  + PGS,TS Đặng Thị Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng

  - Cán bộ, công chức của Viện gồm 16 cán bộ, trong đó có 02 GS,TS; 05 TS; 07 ThS; 02 cử nhân

  Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng Viện Xã hội học quy định. Viện trưởng Viện Xã hội học phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Viện.

  Biên chế của Viện Xã hội học được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế theo quy định, Viện Xã hội học được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm.

  II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

  * Vị trí, chức năng

  Viện Xã hội học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Xã hội học thực hiện các chức năng: Giảng dạy chuyên ngành xã hội học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm; nghiên cứu xã hội học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  * Nhiệm vụ

  1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

  a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

  b) Đào tạo sau đại học về chuyên ngành xã hội học.

  c) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành xã hội học.

  2. Về nghiên cứu kho học: Nghiên cứu các vấn đề về xã hội học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành xã hội học, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

  3. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu xã hội học cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  4. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu về xã hội học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  5. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về xã hội học trên bản tin khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  6. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Thành tích, khen thưởng

  - Tập thể:

  + 01 Huy chương Lao động Hạng ba

  - Cá nhân:

  + 01 Huy chương Lao động Hạng ba

  + 04 Bằng khen của Chính phủ

  IV. Địa chỉ liên hệ

  - Viện Xã hội học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Đường Nguyền Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  - Điện thoại: 024.62827407

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội