VIỆN CHÍNH TRỊ HỌC

  16:47 28/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4068

  Địa chỉ liên hệ: Viện Chính trị học, nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.62827805


                           iện Chính trị học, tháng 5/2014


  I. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của Viện

  - Ban lãnh đạo Viện Chính trị học, gồm các đồng chí:

  + PGS,TS Lưu Văn Quảng, Viện trưởng

  + PGS,TS Đoàn Trường Thụ, Phó Viện trưởng

  - Cán bộ công chức của Viện Chính trị học gồm: 28 đồng chí. Trong đó có:
  + GS,TS: 03
  + PGS,TS: 05
  + TS: 08
  + ThS: 08
  + Cử nhân: 04

   

  II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị Viện Chính trị học

  * Vị trí chức năng

  Viện Chính trị học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Chính trị học thực hiện các chức năng: Giảng dạy chuyên ngành chính trị học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm; nghiên cứu các vấn đề chính trị học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  * Nhiệm vụ

  1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

  b) Đào tạo sau đại học chuyên ngành chính trị học.

  c) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành chính trị học.

  2. Về nghiên cứu khoa học:

  a) Nghiên cứu các vấn đề về chính trị học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành chính trị học, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

  b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về chính trị học.

  c) Phối hợp với các ban, ngành, địa phương nghiên cứu tổng kết các vấn đề thực tiễn về chính trị học.

  3. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về chính trị học trên tạp chí khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  4. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về chính trị học.

  5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu về chính trị học cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, đào tạo về chính trị học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Thành tích, khen thưởng

  - Huân chương Lao động (hạng Ba)

  - Nhiều bằng khen, giấy khen của Học viện

  - Nhiều năm là đơn vị lao động xuất sắc

  IV. Địa chỉ liên hệ

  - Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135, đường Nguyễn Phong Sắc,  Cầu Giấy, Hà Nội

  - Điện thoại: 024.62827805

   

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội