VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  16:47 28/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 7508

  Địa chỉ liên hệ: Viện Nhà nước và Pháp luật, nhà A2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng : 024.62827366


                                                     Viện Nhà nước và Pháp luật (5/2014)

  I.Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện

  - Ban lãnh đạo Viện gồm 03 đồng chí:

  + PGS,TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng

  + PGS,TS Tào Thị Quyên, Phó Viện trưởng

  + PGS,TS Trần Quang Hiển, Phó Viện trưởng


  - Cán bộ, công chức của Viện gồm: 25 cán bộ, trong đó:
  + PGS,TS: 06
  + TS: 07
  + ThS: 08
  + Cử nhân: 04


  - Viện Nhà nước và Pháp luật gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây: 

  1. Ban Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

  2. Ban Khoa học pháp lý chuyên ngành.

  3. Ban Khoa học hành chính.

  4. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

  II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện

  * Vị trí, chức năng

  Viện Nhà nước và Pháp luật là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Nhà nước và Pháp luật thực hiện các chức năng: giảng dạy về lĩnh vực nhà nước, pháp luật và khoa học hành chính trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm; nghiên cứu các vấn đề về lĩnh vực nhà nước, pháp luật và khoa học hành chính phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  * Nhiệm vụ

  1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

  b) Đào tạo sau đại học về chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

  c) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy các chuyên ngành nhà nước, pháp luật và khoa học hành chính.

  2. Về nghiên cứu khoa học

  a) Nghiên cứu các vấn đề về lĩnh vực nhà nước, pháp luật và khoa học hành chính nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành nhà nước, pháp luật và khoa học hành chính, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

  b) Tham gia xây dựng các dự thảo văn bản pháp luật.

  c) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo các môn học về nhà nước, pháp luật và khoa học hành chính. 

  3. Phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính.

  4. Tham mưu cho giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về nhà nước, pháp luật và khoa học hành chính.

  5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu về lĩnh vực nhà nước, pháp luật và khoa học hành chính cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu về nhà nước, pháp luật và khoa học hành chính theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Thành tích, khen thưởng

  - Bằng khen của Bộ Tư pháp về thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục phát luật.

  - Bằng khen của Hội Luật gia năm 2004

  IV. Địa chỉ liên hệ
  - Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Điện thoại Văn phòng : 04.62827366

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội