VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ

  16:48 28/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6197

  Địa chỉ: Viện Quan hệ quốc tế, Nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng : 04.62827418.


                                                     Viện Quan hệ quốc tế, tháng 5/2014

                                                  (Viện Quan hệ quốc tế 28/11/2008)

  I. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của Viện Quan hệ quốc tế

  - Lãnh đạo Viện:
  + PGS,TS Phan Văn Rân: Viện trưởng

  + PGS,TS Thái Văn Long: Phó Viện trưởng

  + PGS,TS Trần Thọ Quang: Phó Viện trưởng
  - Cán bộ, công chức của Viện Quan hệ quốc tế gồm: 19 cán bộ, công chức; trong đó có 4 Phó giáo sư, 3 tiến sĩ, 07 thạc sĩ, 5 cử nhân.

  * Vị trí, chức năng

  Viện Quan hệ quốc tế là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Quan hệ quốc tế thực hiện các chức năng: Giảng dạy về quan hệ quốc tế, địa - chính trị thế giới, lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc, nghiệp vụ ngoại giao trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm; nghiên cứu các vấn đề về chính trị quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  * Nhiệm vụ

  1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

  b) Đào tạo sau đại học các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc.

  c) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, địa - chính trị thế giới.

  2. Về nghiên cứu khoa học:

  a) Nghiên cứu các vấn đề quan hệ quốc tế, địa - chính trị thế giới, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, địa - chính trị thế giới, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

  b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về các môn học Quan hệ quốc tế, Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, Địa - chính trị thế giới, Nghiệp vụ ngoại giao.

  3. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về quan hệ quốc tế, lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc, địa - chính trị thế giới trên bản tin khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  4. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về quan hệ quốc tế; lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; địa - chính trị thế giới; Nghiệp vụ ngoại giao.

  5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, đào tạo về quan hệ quốc tế theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Thành tích, khen thưởng

  + Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003)

  + Huân chương Lao động hạng Nhì (2009)

  + Huân chương Hữu nghị Lao động hạng Nhì của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2009)

  +  03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2001, 2008, 2013)

  + Cờ Thi đua của Chính phủ (2012)

  + Danh hiệu Tập thể lao đông xuất sắc (năm học 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011)

  + Cờ “Đơn vị Tiêu biểu xuất sắc” năm học 2007-2008, Cờ “Đơn vị đạt danh hiệu thi đua Tiêu biểu xuất sắc” năm học 2011 - 2012, Danh hiệu Điển hình Tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện (2013).

   + Danh hiệu “5 năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”” (từ 1998-2003); Danh hiệu “5 năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”” (từ 2007-2011)

  + Danh hiệu “5 năm liền đạt danh hiệu “Công đoàn tiên tiến, xuất sắc”” (từ năm học 2006-2007 đến năm học 2010-2011)

  + Bằng khen của Công đoàn công chức Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2011,  Bằng khen của Công đoàn công chức Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2011-2012.

  IV. Địa chỉ liên hệ

  - Địa chỉ: Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Điện thoại Văn phòng : 04.62827418
  - Email: qhqt@npa.org.vn

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội