VIỆN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

  09:50 26/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4844

  Địa chỉ liên hệ: nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 04.62827568

  Viện chủ nghĩa xã hội khoa học (ảnh chụp tháng 9/2019)

  I. Vị trí và chức năng

  Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học thực hiện các chức năng: Giảng dạy các chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học, lý luận về dân tộc và giới trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm; nghiên cứu các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học, lý luận về dân tộc và giới phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  II. Nhiệm vụ

  1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

  a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

  b) Đào tạo sau đại học chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học.

  c) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học.

  2. Về nghiên cứu khoa học:

  a) Nghiên cứu các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học, dân tộc và giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học, lý luận về dân tộc và giới, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

  b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về các bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học, lý luận về dân tộc và giới và gia đình.

  3. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa xã hội khoa học, dân tộc và giới trên tạp chí khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  4. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa xã hội khoa học, dân tộc và giới và gia đình.

  5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, dân tộc và giới cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, đào tạo về chủ nghĩa xã hội khoa học, dân tộc, giới và gia đình theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Viện theo phân cấp quản lý. Thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật. Quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Cơ cấu tổ chức

  Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:    

  1. Ban Lịch sử và lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học.
  2. Ban Lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam và thế giới.
  3. Ban Lý luận dân tộc, giới và gia đình.
  4. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

  Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học quy định. Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Viện.

  Biên chế của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế theo quy định, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm.

  IV. Lãnh đạo Viện.

  - PGS,TS Hồ Trọng Hoài: Viện trưởng

  - PGS,TS Phạm Thị Hoàng Hà: Phó Viện trưởng

  - PGS,TS Nguyễn Thị Hà: Phó Viện trưởng

  V. Địa chỉ liên hệ:
  - Địa chỉ: nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

  - Điện thoại: 04.62827568

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội