VIỆN TRIẾT HỌC

  16:51 28/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4912

  Địa chỉ liên hệ: Nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827470


                                                            (Viện Triết học 06/5/2014)


                      (Viện Triết học 2006)

  I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện Triết học

  - Ban lãnh đạo Viện Triết học bao gồm 03 đồng chí:

  + PGS,TS. Trần Văn Phòng: Viện trưởng

  + PGS,TS Đặng Quang Định: Phó viện trưởng

  - Cán bộ, công chức của Viện Triết học gồm:

  + Số lượng cán bộ, công chức: 21 đồng chí

  - Học hàm học vị:

  + Giáo sư: 01 

  + Phó giáo sư, tiến sĩ: 07 

  + Tiến sĩ: 05

  + Thạc sĩ: 05  đồng chí

  + Cử nhân: 02 đồng chí

  II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện Triết học

  * Vị trí, chức năng:

  Viện Triết học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Triết học thực hiện các chức năng: Giảng dạy chuyên ngành triết học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm; nghiên cứu các vấn đề triết học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  * Nhiệm vụ:

  1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

  b) Đào tạo sau đại học về chuyên ngành triết học.

  c) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành triết học.

  2. Về nghiên cứu khoa học

  a) Nghiên cứu các vấn đề về triết học Mác-Lênin và triết học nói chung nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành triết học, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

  b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về triết học.

  3. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về triết học trên bản tin khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  4. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về triết học.

  5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu triết học cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu về triết học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Thành tích, khen thưởng

  Trong 5 năm học gần đây nhất, Viện Triết học liên tục nhận được danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc” của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

   

  1. Hình thức khen thưởng

  Năm

  Hình thức

  Khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

  1997

  Huân chương

  Độc lập hạng ba

  Số 8-KT/CT, ngày 13 tháng 10 năm 1997, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  2004

  Huân chương

  Độc lập hạng nhì

  Số 705 QĐ/CTN, ngày 01 tháng 10 năm 2004, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  2009

  Huân chương

  Độc lập hạng nhất

  Số 1297 QĐ/CTN, ngày 08 tháng 9 năm 2009, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  2012

  Bằng khen đơn vị có thành tích trong công tác xây dựng CNXH và bảo vệ TQ

  QĐ 8769-QĐ/TTg ngày 16/7/2012 , Thủ tưởng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  2. Danh hiệu thi đua

  Năm

  Danh hiệu

  thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2008

  Tập thể lao động xuất sắc năm 2008

  QĐ 1831/HVCT-HCQG, ngày 27/8/2008 của Giám đốc Học viện

  2009

  Tập thể lao động xuất sắc

  1838/HVCT – HCQG, Ngày 28 tháng 7 năm 2009;

  Học Viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  2011

  Tập thể lao động xuất sắc

  2668/QĐ – HVCT – HCQG, Ngày 05 tháng 9 năm 2011

  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  IV. Địa chỉ liên hệ

  - Địa chỉ: nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

  - Điện thoại văn phòng: 024.62827470

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội