VIỆN LÃNH ĐẠO HỌC VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

  09:53 10/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2466

  Địa chỉ liên hệ: Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, nhà A8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827314


                                        Viện Lãnh đạo học và chính sách công (20/10/2016)


                                       Viện Lãnh đạo học và chính sách công (5/2014)

  I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện Lãnh đạo học và Chính sách công

  - Ban lãnh đạo gồm 02 đồng chí:

  + Viện trưởng: PGS,TS Lê Văn Chiến
  + Phó Viện trưởng: PGS,TS Trần Thị Thanh Thủy

  - Cán bộ, công chức của Trung tâm Lãnh đạo học và Nghiên cứu chính sách gồm 16 đồng chí.


  - Viện Lãnh đạo học và Chính sách công gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:
  1. Ban Lãnh đạo học.
  2. Ban Chính sách công.
  3. Trung tâm Nghiên cứu an ninh chiến lược.
  4. Trung tâm Phụ nữ trong chính trị và hành chính công.
  5. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

  Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công quy định. Trung tâm Phụ nữ trong chính trị và hành chính công thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Học viện giao.

  Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Viện.

  Biên chế của Viện Lãnh đạo học và Chính sách công được xác định theo quy định về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm và được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế theo quy định, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm và hợp đồng thỉnh giảng.

  II. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ

  *Vị trí, chức năng

  Viện Lãnh đạo học và Chính sách công là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Lãnh đạo học và Chính sách công thực hiện các chức năng: Giảng dạy về lãnh đạo học, chính sách công, an ninh chiến lược và các vấn đề về phụ nữ trong chính trị và hành chính công trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm; nghiên cứu các vấn đề về lãnh đạo học, chính sách công, an ninh chiến lược và các vấn đề về phụ nữ trong chính trị và hành chính công phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  * Nhiệm vụ

  1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

  - Đào tạo sau đại học về chuyên ngành lãnh đạo học và chính sách công.

  - Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành lãnh đạo học và chính sách công.

  2. Nghiên cứu khoa học

  - Nghiên cứu các vấn đề về lãnh đạo học và chính sách công, an ninh chiến lược và phụ nữ trong chính trị và hành chính công nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành lãnh đạo học và chính sách công, an ninh chiến lược và phụ nữ trong chính trị và hành chính công, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

  - Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về lãnh đạo học và chính sách công.

  - Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và địa phương nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về lãnh đạo và chính sách công.

  - Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về lãnh đạo và chính sách công.

  3. Thông tin, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và xuất bản các ấn phẩm khoa học, tài liệu về lãnh đạo và chính sách công theo quy định của pháp luật và của Học viện. 

  4. Tham mưu, đề xuất, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về lãnh đạo và chính sách công; Đề xuất, tư vấn, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho cơ quan, tổ chức và địa phương về các vấn đề lãnh đạo và chính sách công.  

  5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu lãnh đạo học và chính sách công, an ninh chiến lược và phụ nữ trong chính trị và hành chính công cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  6. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; tư vấn về lãnh đạo và chính sách công theo quy định của pháp luật và của Học viện.

  7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Liên hệ
  - Điện thoại: 04.62827314

   

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội