VIỆN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

  11:01 05/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2097

  Địa chỉ liên hệ: Nhà A1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. - Điện thoại văn phòng: 04.62827381 - Fax: 024.62827382


                                                         Viện Kinh tế chính trị học (5/2014)

  I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện Kinh tế chính trị học

  - Ban Lãnh đạo của Viện Kinh tế chính trị học hiện nay gồm có:

  + PGS, TS Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng
  + PGS,TS Đoàn Xuân Thủy - Phó Viện trưởng
  + PGS,TS Phạm Quốc Trung - Phó Viện trưởng


  - Cán bộ, công chức của Viện có 24 đồng chí, gồm: 09 Phó giáo sư; 03 Tiến sĩ; 06 Thạc sĩ; 06 Cử nhân.

  - Viện Kinh tế chính trị học  gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

  1. Ban Nguyên lý Kinh tế chính trị học Mác-Lênin.
  2. Ban Kinh tế chính trị học Việt Nam.
  3. Ban Lịch sử kinh tế và Kinh tế chính trị học quốc tế.
  4. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

  II. Chức năng, nhiệm vụ của Viện Kinh tế chính trị học

  * Chức năng

  Viện Kinh tế chính trị học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Kinh tế chính trị học thực hiện các chức năng: Giảng dạy chuyên ngành kinh tế chính trị học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm; nghiên cứu các vấn đề kinh tế chính trị học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  * Nhiệm vụ

  1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

  b) Đào tạo sau đại học chuyên ngành kinh tế chính trị học.

  c) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành kinh tế chính trị học.

  2. Về nghiên cứu khoa học

  a) Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế chính trị học Mác-Lênin và kinh tế chính trị học nói chung nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành kinh tế chính trị học, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng

  b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về kinh tế chính trị học.

  c) Phối hợp với các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về kinh tế chính trị học.

  3. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu về kinh tế chính trị học trên tạp chí khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  4. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về kinh tế chính trị học.

  5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu kinh tế chính trị học cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, đào tạo về kinh tế chính trị học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Thành tích, khen thưởng

  - Năm 1997 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

  - Năm 2003 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

  - Nhiều năm liền đơn vị được nhận Bằng khen của Học viện, đạt danh hiệu đơn vị Lao động tiên tiến xuất sắc. Nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Bộ, Huân chương Lao động các cấp.

  IV. Địa chỉ liên hệ

  - Nhà A1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

  - Điện thoại văn phòng: 04.62827381
  - Fax: 04.62827382

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội