VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

  11:21 05/05/2014

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 864


                                   Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, tháng 5/2014
  I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế
  - Ban lãnh đạo Viện gồm:
  + TS Nguyễn Thành Khải: Viện trưởng
  Điện thoại cơ quan: 0437639054
  Điện thoại di động: 0912351863
  + TS Đoàn Văn Đàn: Phó Viện trưởng
  Điện thoại cơ quan: 0437543429
  Điện thoại di động: 0913580545
  + TS Nguyễn Văn Lượng: Phó Viện trưởng
  - Cán bộ, công chức của Viện gồm có 35 đồng chí; trong đó có 01 PGS,TS; 11 TS;  Tiến sỹ, 20 Thạc sỹ, 03 cử nhân.

  - Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

  1. Ban Quản lý hệ đào tạo.
  2. Ban Quản lý hệ bồi dưỡng.
  3. Ban Phát triển các chương trình bồi dưỡng.
  4. Bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh.
  5. Bộ môn Ngoại ngữ.
  6. Ban Tin học lãnh đạo, quản lý.
  7. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

  Bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, Bộ môn Ngoại ngữ, Ban Tin học lãnh đạo, quản lý nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện về chuyên môn, nghiệp vụ và các nhiệm vụ khác được phân công.

  Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý quy định. Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Viện.

  Biên chế của Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế theo quy định, Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm và hợp đồng thỉnh giảng.

  II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
  a. Vị trí và chức năng

  Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện các chức năng:  Tổ chức quản lý thực hiện chương trình các hệ lớp: Cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Chính trị, các loại lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu phát triển các chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; giảng dạy các bộ môn: Giáo dục quốc phòng - an ninh, Ngoại ngữ, Tin học.

  b. Nhiệm vụ

  1. Chủ trì tổ chức quản lý và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Trung tâm (Cao cấp lý luận chính trị; cử nhân chính trị; các lớp bồi dưỡng) theo nội dung chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.
  2. Phối hợp với Vụ Quản lý đào tạo, các đơn vị hữu quan khác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ về tổ chức quản lý và điều hành các hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng.
  3. Giảng dạy các bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, bộ môn Ngoại ngữ, Tin học theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện.
  4. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Địa chỉ liên hệ
  - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Điện thoại Văn phòng: 043763905304.62827231
  - Fax: 04.62827754

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội