VIỆN TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG

  12:21 05/07/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2433

  Địa chỉ liên hệ: Nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.62827097


                                             Viện Tôn giáo và tín ngưỡng, tháng 5/2014

  I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của Viện

  - Ban lãnh đạo Viện gồm:
  + PGS,TS Đỗ Lan Hiền: Viện trưởng 
  + PGS,TS Hoàng Thị Lan: Phó Viện trưởng
  + TS Lê Tâm Đắc: Phó Viện trưởng

  - Đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện gồm 17 cán bộ, trong đó có: 06 PGS,TS; 07 TS; 02 ThS; 02 Cử nhân.

  - Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

  1. Ban Lý luận và Chính sách về tôn giáo, tín ngưỡng.
  2. Ban Nghiên cứu các tôn giáo, tín ngưỡng.
  3. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

  Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng Viện Tôn giáo, tín ngưỡng quy định. Viện trưởng Viện Tôn giáo, tín ngưỡng phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định cơ cấu tổ chức của Viện.

  Biên chế của Viện được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế theo quy định, Viện được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm và hợp đồng.

  II. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

  * Chức năng

  Viện Tôn giáo, tín ngưỡng là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Viện Tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện các chức năng: Giảng dạy chuyên ngành tôn giáo, tín ngưỡng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Trung tâm; nghiên cứu các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  Nhiệm vụ

  1. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

  a) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

  b) Đào tạo cán bộ lý luận chính trị có trình độ cử nhân chính trị (văn bằng thứ hai) chuyên ngành Công tác tôn giáo.

  c) Đào tạo sau đại học chuyên ngành Tôn giáo học.

  d) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành tôn giáo, tín ngưỡng.

  2. Về nghiên cứu khoa học

  a) Nghiên cứu các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

  b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo của môn học tôn giáo, tín ngưỡng.

  3. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về tôn giáo, tín ngưỡng trên các tạp chí khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  4. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về tôn giáo, tín ngưỡng.

  5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng cho đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  6. Hợp tác với các cơ quan trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu tôn giáo học, đào tạo lý luận về tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

  7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Thành tích, khen thưởng

  - Tập thể:

  + 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

  + 04 Bằng khen của Giám đốc Học viện

  + 04 Bằng khen của Đảng bộ Học viện

  IV. Địa chỉ liên hệ

  - Viện Tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: 04.62827097

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội