VĂN PHÒNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

  12:40 05/05/2014

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 828                                                            Văn phòng Đảng, Đoàn thể (2014)

  I. Vị trí, chức năng

  Văn phòng Đảng - Đoàn thể là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

  Văn phòng Đảng - Đoàn thể là cơ quan tham mưu, giúp việc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Giám đốc, Đảng ủy, Ban Thường vụ các đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) Học viện giao, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác Đảng và đoàn thể.

  II. Nhiệm vụ

  1. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Học viện, Đảng ủy, Ban Thường vụ các đoàn thể của Học viện giao.
  2. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
  3. Quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  III. Tổ chức bộ máy

  - Văn phòng Đảng - Đoàn thể gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

  + Phòng Công tác Đảng.

  + Phòng Công tác Công đoàn và Hội Cựu chiến binh.

  + Phòng Công tác thanh niên.

  Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc do Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể quy định.

  Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

  Biên chế của Văn phòng Đảng - Đoàn thể được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao.

  IV. Lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể

  - Văn phòng Đảng - Đoàn thể là đầu mối sinh hoạt hành chính của cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể do Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phụ trách.

  - Văn phòng Đảng - Đoàn thể có Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng, do Giám đốc Học viện bổ nhiệm. Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể là người đứng đầu và lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Giám đốc Học viện và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

  - Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được phân công.

  V. Liên hệ
  - Địa chỉ: tầng 4, nhà A17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 04.62827332


  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội