TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  15:30 07/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 906

  I. Cơ cấu tổ chức bộ máy
  - Trung tâm Công nghệ thông tin gồm 001 cán bộ, chia thành các bộ phận trực thuộc dưới đây:
  1. Tổ Quản trị mạng và máy chủ.
  2. Tổ Hỗ trợ kỹ thuật.

  II. Vị trí, chức năng và nhiệm v

  *Vị trí, chức năng
  Trung tâm Công nghệ thông tin đơn vị cấp phòng trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).
  Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện các chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Học viện về quản lý và phát triển công nghệ thông tin trong Học viện; xây dựng, phát triển, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin tại Học viện Trung tâm; bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức của Học viện; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
  *Nhiệm vụ
  Chủ trì xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm; các đề án, dự án về phát triển Công nghệ thông tin của Học viện, các văn bản quy phạm nội bộ liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin trình Giám đốc Học viện ban hành và tổ chức thực hiện.
  1.Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Học viện.
  2. Thiết kế, xây dựng, lắp đặt và quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Trung tâm Học viện.

  3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thu thập, xử lý, trao đổi và cung cấp, phát triển nội dung thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Học viện.

  4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo và các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Học viện.

  5. Xây dựng, quản lý đảm bảo kỹ thuật cho Cổng thông tin điện tử, Website của Học viện.

  6. Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện, hệ thống truyền hình giảng đường của Trung tâm Học viện.

  7. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống thông tin của Học viện.

  8. Tham gia thẩm định kỹ thuật các dự án công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc theo yêu cầu.

  9. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Giám đốc Học viện ban hành các mức chi phí cho hoạt động triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp tổ chức thực hiện việc mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin phù hợp với chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt.

  10. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của của Trung tâm theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

   

   

  III. Thông tin liên hệ

  - Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Tiến Thư
  - PGĐ Trung tâm: Bùi Đức Tiến: Phòng 318-A4; CQ: 08041060; DĐ: 0913514311; email: tien@npa.org.vn

  - Văn phòng: P316-A4; CQ: 04.37912717; email: cntt@npa.org.vn
     + Hoàng Thu Giang: DĐ: 0975864171; email: hoangthugiang@npa.org.vn

  - Hỗ trợ Kỹ thuật: P320-A4; CQ: 04.37561034; email: kythuat@npa.org.vn
     + Đào Văn Tùng: DĐ: 0983655756; email: daoxuantung@npa.org.vn
     + Phạm Quyết Tiến: 0982748579; email: phamquyettien@npa.org.vn

  - Quản trị mạng: P322-A4; CQ: 04.37932604; email: qtm@npa.org.vn
       + Cao Trần Việt Dũng: 0943944066; email: caovietdung@npa.org.vn

  - Phát triển ứng dụng - WebSite: P324-A4
     + Trần Mỹ Cường: 0989551776; email: tranmycuong@npa.org.vn
     + Hoàng Thu Giang: DĐ: 0975864171; email: hoangthugiang@npa.org.vn

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội