VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN 1677

  08:21 09/05/2014

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 488


  Văn phòng Đề án 1677, ảnh chụp tháng 5/2014

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội