BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

  16:38 05/12/2014

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 342

  I. Vị trí và chức năng

  Ban Thi đua - Khen thưởng là đơn vị cấp phòng trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện); cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện.

  Ban Thi đua - Khen thưởng có chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Học viện.

  II. Nhiệm vụ

  1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ công tác khác của Học viện.

  2. Giúp Giám đốc Học viện tổ chức phát động các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong Học viện.

  3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Học viện thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

  4. Giúp Giám đốc Học viện trong việc sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

  5. Tổ chức bồi dưỡng về các chủ trương, chính sách, nâng cao nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong Học viện.

  6. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

  7. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của Học viện; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật; làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.

  8. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Thi đua - Khen thưởng về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Thi đua - Khen thưởng theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  III. Lãnh đạo Ban

  - Phó trưởng ban phụ trách: ThS Ngô Thị Hải Anh
  - Cán bộ ban gồm 06 đồng chí

  IV. Thông tin liên hệ

  - Địa chỉ: nhà A17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 04.62827196

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội