VIỆN KINH TẾ

  13:19 19/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2938

  Địa chỉ: Viện Kinh tế, nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng : 04.62827469

                                    Tập thể cán bộ, giảng viên Viện Kinh tế (ảnh chụp 8/2019)

  Ban lãnh đạo Viện:

  - Viện trưởng: PGS,TS Bùi Văn Huyền

  - Phó Viện trưởng: PGS,TS Nguyễn Quốc Thái

  Chức năng:

  Viện Kinh tế là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh.

  Theo Quyết định số 6576-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, Viện Kinh tế có chức năng: Giảng dạy các chuyên ngành quản lý kinh tế, kinh tế phát triển, quản lý công, phát triển bền vững, kinh tế học, khoa học quản lý trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; nghiên cứu các vấn đề kinh tế nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuất bản tạp chí khoa học theo quy định của pháp luật và của Học viện; tư vấn chính sách các vấn đề kinh tế và quản lý.

  Hiện nay, Viện Kinh tế có tổng số 41 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên. Trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ quản lý, giảng viên đã hết tuổi quản lý tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy.

  Tính đến tháng 9/2019, Viện Kinh tế có 08 PGS, TS; 06 giảng viên cao cấp; 18 Tiến sĩ; 11 Thạc sĩ và 01 cử nhân.

  Địa chỉ: Viện Kinh tế, nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng : 024.62827469

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội