GIỚI THIỆU CHUNG

  • Ban Giám đốc Học viện hiện nay

    Ban Giám đốc Học viện hiện nay gồm 05 đồng chí. Giám đốc Học viện: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội