Theo Quyết định 145-QĐ/TW ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, ...

Ghi nhận những thành tích vẻ vang của Học viện trong gần 60 năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã quyết định tặng thưởng Học viện danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Sao Vàng và ...