Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, cũng là người mở đầu sự nghiệp đào tạo cán bộ bằng những lớp huấn luyện đầu tiên vào những năm 1925-1926 tại Quảng Châu (Trung ...

Ghi nhận những thành tích vẻ vang của Học viện trong gần 60 năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã quyết định tặng thưởng Học viện danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Sao Vàng và ...