Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng và các danh hiệu quốc tế cao quý

  14:00 13/01/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3329

  Ghi nhận những thành tích vẻ vang của Học viện trong gần 60 năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã quyết định tặng thưởng Học viện danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh; Đảng và Nhà nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào tặng Học viện Huân chương Itxala hạng nhất về thành tích giúp bạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các Học viện Chính trị khu vực, các đơn vị trực thuộc và nhiều cán bộ, công chức, viên chức Học viện cũng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại

   

  1. Những thành tựu chủ yếu và đóng góp lịch sử của Học viện cho  Đảng và cách mạng.

  - Đào tạo, bồi dưỡng được gần 300.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ lý luận chính trị nòng cốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu về cán bộ của sự nghiệp cách mạng nước ta trong các giai đoạn.

  - Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế: đã đào tạo hơn 6000 cán bộ cho Đảng nhân dân cách mạng Lào và Đảng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia, trực tiếp giúp một số đồng chí lãnh đạo của một số đảng cộng sản chưa nắm chính quyền về kinh nghiệm xây dựng đường lối, chỉ đạo thực hiện đường lối và tổ chức phong trào cách mạng giành chính quyền.

  - Nghiên cứu hàng ngàn đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở về các vấn đề lý luận chính trị và thực tiễn đặt ra của cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đóng góp hàng ngàn bài báo khoa học được đăng tải trên các báo và tạp chí. Biên soạn và xuất bản hàng trăm đầu sách giáo khoa, sách chuyên khảo, tham khảo về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, kinh tế, quản lý kinh tế ... và một số lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn khác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và cung cấp căn cứ khoa học cho việc xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

  - Tham gia cùng một số cơ quan chuẩn bị dự thảo văn kiện các kỳ Đại hội Đảng.

  - Tổ chức tốt các mặt công tác, đặc biệt là công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của hệ thống Học viện và các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước ngày càng đi vào nền nếp.

  - Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều nước trên thế giới, trên ba lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tham quan thực tiễn, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

  - Từng bước xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

  2. Các danh hiệu được Đảng, Nhà nước tặng thưởng và các danh hiệu quốc tế cao quý.
  Ghi nhận những thành tích vẻ vang của Học viện trong gần 60 năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã quyết định tặng thưởng Học viện danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh; Đảng và Nhà nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào tặng Học viện Huân chương Itxala hạng nhất về thành tích giúp bạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các Học viện Chính trị khu vực, các đơn vị trực thuộc và nhiều cán bộ, công chức, viên chức Học viện cũng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại:
  Tác giả: BBT