Các đồng chí Lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ

  10:50 17/01/2014

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 8326


   

  Đồng chí Lê Văn Lương

  Uỷ viên Bộ Chính trị,

  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

  Giám đốc trong những năm 1949 - 1956
  Đồng chí Trường Chinh
   

  Uỷ viên Bộ Chính trị,

  Giám đốc trong những năm 1956 - 1957 và 1961 - 1966
  Đồng chí Lê Đức Thọ
   
  Uỷ viên Bộ Chính trị,

  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

  Giám đốc trong những năm 1958 - 1960 và từ 1967 - 1968
  Đồng chí Tố Hữu

  Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị,

  Bí thư Trung ương Đảng,

  Trưởng ban Ban Tuyên huấn Trung ương,

  Giám đốc trong những năm 1969 - 1979

   
  Đồng chí Nguyễn Vịnh

    Uỷ viên Trung ương Đảng,

  Giám đốc trong những năm 1980 - 1982

   
    Đồng chí Nguyễn Đức Bình

  Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị,

  Giám đốc Học viện trong những năm 1982 - 2001
   
  Đồng chí Trần Đình Hoan

  Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

  Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

  Giám đốc từ năm 2001 đến tháng 4/2004
  Đồng chí Tô Huy Rứa

  Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

  Giám đốc từ tháng 4/2004 đến tháng 4/2006

   
    Đồng chí Lê Hữu Nghĩa

  Uỷ viên Trung ương Đảng,

  Giám đốc từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2011 

   
    Đồng chí Tạ Ngọc Tấn

  Uỷ viên Trung ương Đảng,

  Giám đốc từ tháng 02/2011 đến tháng 4/2016  

  Đồng chí Trịnh Đình Cửu

  Phó Giám đốc trong những năm 1949 - 1950
   

   

     Đồng chí Đào Duy Kỳ

  Phó Giám đốc trong những năm 1949 - 1951


   

  Đồng chí Lê Tất Đắc

   

  Phó Giám đốc trong những năm 1949 - 1951
   

  Đồng chí Hà Huy Giáp

   

  Phó Giám đốc năm 1950
   

  Đồng chí Nguyễn Chương

   

  Phó Giám đốc trong những năm 1951 - 1956
   

  Đồng chí Lê Mạnh Trinh

   

  Phó Giám đốc năm 1952

  Đồng chí Trần Quỳnh

  Phó Giám đốc năm 1956

  Đồng chí Trần Tống

  Phó Giám đốc năm 1961

  Đồng chí Lê Hải An

  Phó Giám đốc trong những năm 1967 - 1973

   

  Đồng chí Võ Quang Trinh

  Phó Giám đốc năm 1977
   

   

  Đồng chí Lê Xuân Tùng

  Phó Giám đốc trong những năm 1982 - 1987

   

  Đồng chí Lê Quang Vinh

  Phó Giám đốc trong những năm 1982 - 1991
   

  Đồng chí Thái Văn Lan

  Phó Giám đốc trong những năm 1982 - 1993

   

   Đồng chí Đỗ Nguyên Phương

  Phó Giám đốc trong những năm 1987 - 1996
    Đồng chí Trần Ngọc Hiên

  Phó Giám đốc trong những năm 1988 - 1997
   
    Đồng chí Nguyễn Văn Sáu

  Phó Giám đốc trong những năm 1989 - 2006


   
    Đồng chí Tô Huy Rứa

  Phó Giám đốc trong những năm 1996 - 1999

  và từ năm 2003 - 10/2004

   
    Đồng chí Lê Hữu Nghĩa

  Phó Giám đốc trong những năm 1996 - 2003

   
    Đồng chí Vũ Đình Hoè

  Phó Giám đốc trong những năm 2002 - 2009 
    Đồng chí Nguyễn Trọng Điều

  Phó Giám đốc từ tháng 8/2007 đến 7/2009 
    Đồng chí Nguyễn Đăng Thành

  Phó Giám đốc trong những năm 2002 - 2003

  và từ năm 2006 - 2013
     Đồng chí Trương Thị Thông

  Phó Giám đốc trong những năm 2008-2016
      Đồng chí Nguyễn Tất Giáp

  Phó Giám đốc trong những năm 2012-2016
   
   
   
   
   
   
   
   


  CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
  TRƯỚC KHI HỢP NHẤT VÀO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

   

    Đồng chí Nguyễn Vịnh

  Viện trưởng 

   
    Đồng chí Hồng Long

  Phó Viện trưởng
    Đồng chí Nguyễn Thành Lê

  Phó Viện trưởng
    Đồng chí Nguyễn Văn Phùng

  Phó Viện trưởng

   
   No Image


  Đồng chí Bùi Đức Kế

  Phó Viện trưởng
   


  * CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO VIỆN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  TRƯỚC KHI HỢP NHẤT VÀO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA  HÔ CHÍ MINH

    Đồng chí Đặng Xuân Kỳ

  Viện trưởng

   
    Đồng chí Trần Nhâm

  Phó Viện trưởng
    Đồng chí Vũ Hữu Ngoạn

  Phó Viện trưởng
    Đồng chí Đào Duy Quát

  Phó Viện trưởng

   

  Tác giả: BBT